Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Xenophon

Anabasis II

Caput 1

(Hoe dus de Griekse legermacht door Kyros verzameld werd, toen hij tegen zijn broer Artaxerxes optrok,wat er gebeurde op de tocht landinwaarts en hoe het verloop van de veldslag was, de manier waarop Kyros sneuvelde, hoe de Grieken naar het kamp terugkeerden en gingen slapen in de veronderstelling dat ze een totale overwinning hadden behaald en dat Kyros in leven was ,werd in het voorafgaande uiteengezet.)

Tegen het aanbreken van de dag kwamen de veldheren bijeen en verbaasden zich erover, dat Kyros
niemand stuurde om aan te geven ,wat hen te doen stond en ook zelf niet kwam
opdagen. Zij besloten om in te pakken wat zij bij zich hadden, zich te bewapenen en verder te
marcheren om zich bij Kyros te voegen.
En terwijl zij zich al in beweging hadden gezet bij zonsopgang, verscheen Prokles, de gouverneur van
Teuthrania,een nakomeling van de Spartaan Damaratos samen met Glous, de zoon van Tamoos.
Zij berichtten,dat Kyros gesneuveld was en dat Ariaios gevlucht was en zich nu, samen met de rest van de vreemdelingen, op de positie bevond, vanwaar zij de vorige dag waren opgemarcheerd en dat de boodschap van Ariaios luidde ,dat hij diezelfde dag nog op hen zou wachten, als zij zouden komen, maar dat hij de volgende dag de terugtocht naar Ionië zou aanvaarden,vanwaar hij gekomen was.

Dat bericht trof de veldheren zwaar, toen ze het hoorden evenals de overige Grieken, toen ze het te
weten kwamen. Klearchos sprak als volgt:"" Ach leefde Kyros nog maar. Maar nu hij dood is, moeten jullie aan Ariaios berichten,dat wij de koning hebben verslagen en dat, zoals jullie zelf kunnen zien, niemand meer slag tegen ons levert en dat, indien jullie niet gekomen waren, wij al begonnen waren tegen de
koning ten strijde te trekken. Wij beloven aan Ariaios, om hem zelf op de koninklijke troon te zetten, als hij hierheen komt. Want aan de overwinnaars in de veldslag behoort ook de heerschappij toe"".
Zo sprak hij en hierna stuurde hij de boodschappers weg en samen met hen de Spartaan Cheirisofos
en de Thessaliër Menoon. Menoon ging mee omdat hij het zelf wilde. Want hij was een goede vriend van Ariaios .

Zij vertrokken en Klearchos bleef op hen wachten. Het leger bereidde een maal voor zichzelf, zo goed als het daartoe in staat was, door van de lastdieren runderen en ezels te slachten . Op kort afstand van de linie ,op de plek waar de slag had plaatsgevonden, maakten zij gebruik van stukken hout en talrijke pijlen ,die de overlopers van
koningszijde onder dwang van de Grieken hadden weggegooid en van gevlochten schilden en houten Egyptische schilden.Ook waren er vele lichte schilden en strijdwagens achtergelaten om mee te nemen.
Al deze dingen als brandstof gebruikend, kookten zij het vlees en aten dat op die dag.

Het was reeds omstreeks het marktuur (10 of 11 uur ‘s ochtends) ,toen er gezanten verschenen, zowel van de koning als van Tissafernes . Het waren allemaal vreemdelingen, op één na ,de Griek Falinos, die een vertrouweling van Tissafernes was en in hoog aanzien stond. Want hij deed zich voor als een deskundige op het gebied van
troepenopstelling en hoplietentaktiek. Toen deze dichterbij waren gekomen en de aanvoerders van de Grieken
bij zich hadden geroepen deden zij de mededeling ,dat de koning, nu hij overwinnaar was en Kyros had gedood, aan de Grieken het bevel gaf om de wapens in te leveren en zich naar het koninklijke hof te begeven om te zien of zij iets gunstigs konden bereiken. Zo luidden de woorden van de gezanten, maar de Grieken hoorden deze met moeite aan. Toch sprak Klearchos nog zoveel als : “”Het betaamt overwinnaars niet om hun wapens in te leveren.
Maar nu moeten jullie, mijn beste veldheren, hun maar het mooiste en beste antwoord geven wat jullie hebben.
Ik ben dadelijk terug .Want een van zijn dienaren had hem geroepen, om naar de ingewanden van een offerdier te kijken. Want hij was met een offer bezig geweest.

Toen antwoordde de Arkadiër Kleanoor, die de oudste was, dat zij eerder zouden sterven dan de wapens in te leveren.De Thebaan Proxenos sprak:”” zeg Falinos, ik ben benieuwd of de koning om onze wapens vraagt omdat hij zich als overwinnaar beschouwt of dat hij onze wapens als een geschenk ten teken van vriendschap beschouwt.
Want waarom moet hij als overwinnaar daarom vragen en komt hij ze dan niet halen?
Indien hij ze door middel van overreding in handen wil krijgen, laat hij dan zeggen welk voordeel er voor de
soldaten zal zijn , als zij hem dat genoegen doen.””.
Daarop sprak Falinos: “” De koning ziet zichzelf als overwinnaar omdat hij Kyros heeft gedood.
Want wie is er nog over om hem de heerschappij te betwisten?
Bovendien meent hij dat jullie aan hem onderworpen zijn, omdat hij jullie in het centrum van zijn eigen gebied heeft ,ingesloten door ondoorwaadbare rivieren en omdat hij in staat is om zo ’n grote mensenmassa tegen jullie op de been te brengen, dat jullie die nooit zouden kunnen doden ,zelfs niet hij als hij jullie de gelegenheid gaf.
Na hem sprak de Athener Theopompos,: “”Falinos, zoals u ziet, resteert ons thans geen ander goed dan onze wapens en onze dapperheid. Wij zijn van mening ,dat we als we in het bezit zijn van onze wapens , ook van onze dapperheid gebruik kunnen maken, maar dat we, als wij die inleveren ook nog eens van ons levend lichaam zouden worden beroofd. Denk dus maar niet ,dat wij ons enige bezit aan u zullen overdragen, maar juist daarmee zullen wij om uw bezittingen strijd leveren. Toen Falinos dat hoorde begon hij te lachten en zei: “ Wel jongeman, je lijkt wel een wijsgeer en wat je zegt is niet onaardig . Maar weet wel dat je een dwaas bent ,als je meent dat jullie dapperheid het kan winnen van de macht van de koning””.Men zegt dat anderen bang werden en zeiden dat ze Kyros trouw waren geweest en zo ook voor de koning van grote waarde konden worden, als hij met hen bevriend wilde worden en dat zij, of hij hen nu voor enig ander doel wilde inzetten of een veldtocht tegen Egypte wilde beginnen ,zij dat land tegelijkertijd voor hem konden innemen.
Op dat ogenblik kwam Klearchos weer en vroeg of zij al tot een afgerond antwoord waren gekomen. Maar Falinos
nam het woord en sprak:””De een zegt dit en de ander dat, maar zegt u ons nu eens wat u ervan vindt””.
Hij zei”:”” Falinos, ik ben blij u te zien en ik geloof alle anderen ook. Want u bent een Griek en wij allemaal ook
,zoals u ziet. Gezien de moeilijke situatie waarin wij verkeren, vragen wij u wat wij moeten met betrekking tot uw
boodschap. Alstublieft ,zo vraag ik u bij de goden, geef ons een raad, die naar uw oordeel het meest waardig en waardevol is, die u ook roem en eer zal verschaffen van nu af aan,omdat men er steeds over zal zeggen:””een zekere Falinos,die ooit door de koning was gestuurd om de Grieken te bevelen hun wapens in te leveren , adviseerde hen zus of zotoen ze hem om raad vroegen””.
Want u weet zeker dat in Griekenland gesproken zal worden over de raad die u gaat geven””
Dat had Klearchos slim bedacht ,omdat hij wilde dat de koninklijke gezant zelf de raad zou geven om de wapens niet in te leveren, om bij de Grieken het moreel te versterken. Maar Falinos gaf tegen zijn verwachting in een ontwijkend antwoord:”” Als er een kans van één op tienduizend is voor jullie om je te redden door oorlog te voeren tegen de koning,dan adviseer ik om jullie wapens niet in te leveren. Als er daarentegen geen enkele hoop redding bestaat als de koning tegenwerkt, dan geef ik jullie de raad om jezelf te redden binnen de bestaande mogelijkheid.

Daarop zei Klearchos: “”Wel,dat is wat u zegt. Geeft u namens ons het volgende door:””
Of het nu moet gebeuren, dat wij bevriend worden met de koning of oorlog tegen hem voeren, als vrienden zijn
we meer waard in het bezit van onze wapens dan na inlevering en in geval van oorlog is het ook beter wapens te
bezitten dan deze ingeleverd te hebben””. Falinos antwoordde: die boodschap zullen we doorgeven. Ook gaf de koning opdracht om jullie het volgende mede te delen: als jullie hier ter plaatse blijven, dan betekent dat een
wapenstilstand met jullie ,maar als jullie vooruit of achteruit gaan, oorlog. Antwoord hier dus maar eens op:
moet ik berichten dat jullie hier zullen blijven en er sprake is van wapenstilstand of dat er wat jullie betreft sprake is van oorlog ?Maar Klearchos sprak : “”Geef maar als boodschap door, dat wij hieromtrent dezelfde mening hebben als de koning.”” En wat wil dat betekenen? zei Falinos. Klearchos antwoordde:””Als wij blijven wapenstilstand, als we vooruit of achteruit gaan 3 betekent dat voor ons oorlog””.
Maar opnieuw vroeg hij: “”moet ik wapenstilstand of oorlog doorgeven?”
En Klearchos gaf opnieuw hetzelfde antwoord: “”Wapenstilstand als we blijven, oorlog als we vooruit of achteruit gaan”” Maar wat hij zou gaan doen liet hij niet blijken.


Caput II


Falinos vertrok samen met zijn metgezellen. Maar van de kant van Ariaios kwamen andere boodschappers, namelijk Prokles en Cheirisofos. Menoon was daarginds bij Ariaios gebeleven.
Zij berichtten, dat Ariaios had gezegd, dat er vele Perzen waren die in hoger aanzien stonden dan hij,die het niet zouden verdragen als hij koning werd :Hij vraagt jullie om nog deze nacht te komen, als jullie samen met hem
willen terugkeren en zo niet dan laat hij jullie weten, dat hij ’s morgens vroeg vertekt.
Klearchos antwoordde:als wij niet komen dan jullie moeten doen zoals jullie gezegd hebben, en zo niet, doe dan wat naar jullie mening het beste schikt.
Ook aan hen vertelde hij niet wat hij zou gaan doen.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.790

Nieuw afgelopen maand: 12

Gewijzigd afgelopen maand: 18