Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 2 (Oude Druk)

Hoofdstuk 24, opd. 2

austine b i s - fut.act.
mitt e mur - fut.pass.
lacess am - fat.act.
emitt e tur - fut.pass.
duc e ris - fut.pass.
respond eri tis - fut.ex.pass.
circumveni e tur - fut.pass.
aufer e t - fut.act.
sist e nt - fut.act.

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.000

Nieuw afgelopen maand: 22

Gewijzigd afgelopen maand: 37