Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 38, oef. 47

1 Bij het naderen van de winter (Als de winter nadert) worden de troepen in de winterkwartieren geleid (gelegerd).
2 Bij het naderen van de winter (Als de winter nadert) trok de aanvoerder altijd zijn troepen in de legerplaats terug.
3 Daar de winter reeds naderde trok Caesar zijn troepen terug in de legerplaats en wachtte de lente af.
4 Hoewel de winter reeds naderde trok de onvoorzichtige consul zijn troepen niet terug in de legerplaats.
5 Onder het juichen van de toeschouwers (Terwijl de toeschouwers juichten) doodde de gladiator zijn tegenstander.
6 Als de aanvoerders bang zijn hoe dapper zullen de soldaten (dan) zijn?
7 Terwijl allen zwegen trad de consul binnen.
8 Daar zij erom vroegen heb ik jou ontboden.
9 Na het openen van de deur zullen jullie een zéér schone kamer zien.
10 Hoewel de deur open (geopend) was hebben wij toch niets gehoord.
11 Doordat de deur nog niet geopend was konden wij niet (naar) binnen gaan.
12 Hoewel de weg ons door de inwoners was gewezen hebben wij toch drie dagen in de bossen gedwaald.