Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 33: Nepos

MPC, geboren in T, leefde als jongeman in het land der S, omdat hij dat een erfgoed had, dat hem door zijn vader was nagelaten. Vervolgens verhuisde hij op aansporing van LVF naar R en besloot daar in het forum te zijn > deel te nemen aan het politieke leven.
Daarna diende hij in het leger onder bevelhebber CN en was zijn dapperheid groot in de slag bij S, waar H, de broer van H viel.
Hij bekleedde het consulaat samen met LVF; daarna bestuurde hij NS. PSA, voor de tweede keer consul, in wiens (van Scipio) eerste consulaat hij (Cato) quaestor was geweest, wilde hem uit de provincie verdrijven en hem (Cato) zelf (Scipio) opvolgen, maar dit kon hij niet van de senaat gedaan krijgen. En omdat hij over deze zaak verbolgen was op de senaat, bleef hij na zijn consulaat als ambteloos burger in de stad.
C, met dezelfde F tot censor gekozen, trad streng op tegen de edelen en onderdrukte op vele manieren de weeldezucht van de burgers. Gedurende de tachtig jaar van zijn jongelingschap totaan het einde van zijn leven heeft hij niet opgehouden persoonlijke vijandschappen aan te gaan omwille van de staat. Maar zolang hij leefde is hij gegroeid door lof voor zijn deugden.
Hij was in alle zaken van een uitzonderlijke ijver; want hij was en een schrandere boer, en ervaren met het recht en een groot bevelhebber en een beroemd redenaar en zeer begerig naar de letteren. Noch wat de Griekse, noch wat de Italische aangelegenheden betreft was hem iets onbekend. Als grijsaard begon hij geschiedenis te schrijven. Hiervan bestaan 7 boeken: het eerste bevat de handelingen (/krijgsdaden) van de koningen van het romeinse volk; het tweede en derde de oorsprong van stammen en steden van ItaliŽ, waarom (en hierom) heeft hij al deze boeken Origines genoemd; In het 4e boek zit de 1e Punische oorlog, in het 5e de 2e. Ook de overige oorlogen heeft hij op dezelfde manier beschreven. En de aanvoerders van deze oorlogen heeft hij niet genoemd, maar hij heeft de gebeurtenissen zonder namen opgetekend.