Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Latinum

Exercitium 28: oef. 29

1. Jouw broer is een uiterst voorzichtig man. Wat heeft hij geoordeeld over de toestand van de dingen?
2. Wij zijn zes dagen langer gebleven dan we van plan waren geweest.
3. Door de rede van de veldheer was de moed van de vermoeide soldaten zeer vergroot.
4. Wij hebben allen getreurd over de dood van de puike man, diie gedurende vele jaren met grote verstandigheid aan het hoofd van de staat had gestaan.
5. nadat ze het teken hadden gehoord, hebben de soldaten het kamp opgebroken.
6. Het was de kinderen door vader verboden het huis uit te gaan, maar zij hadden hem niet gehoorzaamd.
7. Het was de soldaten door caesar bevolen om in het kamp te blijven.
8. Omdat onze mannen niet voldoende op hun hoede waren geweest voor een hinderlaag van de vijanden, hebben zij de rivier niet kunnen oversteken.
9. Als jij mij het verschuldigde geld zult hebben teruggegeven, dan pas zal ik tevreden zijn.
10. Nadat het teken was gegeven, hebben allen hun lansen naar de vijanden geslingerd.
11. Hij bezat grote rijkdommen, maar het geweld van de oorlog heeft alles te gronde gericht.
12. Hij heeft ons de Latijnse taal prima onderwezen.
13. De inwoners hebben, hoewel ze al zes maanden worden belegerd, toch nog hoop op redding. Hun aanvoerder heeft hun al vaak de overgave aangeraden, maar heeft ze niet kunnen overreden.
14. Plotseling is het schip in het ondiep blijven steken; we hebben pas de volgende dag de haven kunnen bereiken.
15. De Grieken plachten geen wijn te drinken, tenzij vermengd met water.
16. je hebt me met je woorden niet kunnen overtuigen.
17. Waarom heb je me niet geantwoord, jongen? Ik heb u geantwoord, heer, maar u hebt het niet gehoord.
18. Aan het begin van de lente heeft de aanvoerder, voordat hij het kamp opbrak, een tempel gewijd aan Jupiter de grootste de beste.
19. De vijanden waren van plan geweest de brug s nachts te verwoesten. Maar onze consul had hun list reeds in zijn geest voorzien.
20. De gladiator ontwrong zijn tegenstander de wapens uit zijn handen.
21. Zendt ons zo snel mogelijk hulptroepen. De vijand heeft de burcht reeds in handen gekregen.