Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Tirocinium Graecum

Les 30 Over Chryseïs en Briseïs

Over Chryses en Brises

Toen de Grieken in Troje bivakkeerden, was er een grote twist ontstaan in het Griekse legerkamp de de aanvoerders scheidde. Want in het legerkamp waren twee mooie jonge vrouwen. Brises was een slavin van Achilles en Chryses was een slavin van Achamemnon, dochter van Chryses, die een priester van Apollo was. Deze ging naar het legerkamp brengende zeer veel geld, opdat hij voor zich losmaakte zijn dochter van de kant van de koning. Alle anderen raadden Agamemnon aan het meisje los te laten nadat hij het geld aangenomen had, maar Agamemnon werd niet overtuigd door de gebeden van de priester, maar hij zond de oude man met de vreselijkste dreigementen weg uit het legerkamp. En Chryses weggaande naar de tempel van Apollo kwam tot de godheid zeggende:
O Apollo ik word gekweld door de grootste slechtheid, want Agamemnon heeft mijn dochter tot slavin en hij wilde haar niet losmaken voor mij. Laat jij haar dan vrij, mijn liefste kind.
Nadat Apollo de gebeden had gehoord, zond hij terstond een zeer vreselijke ziekte met vreselijke pijlen naar het legerkamp van de Grieken, zodat niet alleen de ezels en honden omkwamen maar ook vele mensen stierven.

II
Na weinige dagen verzamelde Achilles de soldaten en nadat hij was gaan staan zei hij tot hen het volgende:
Griekse mannen, ik heb jullie verzameld omdat jullie bedreigd worden door een groot kwaad, opdat ik jullie raadpleeg; want wij zijn sterker dan de vijanden, maar zwakker dan de ziekte. Hoe zouden wij ons kunnen redden? Laten wij dan de ziener Calchas ontbieden, opdat die ons zegt, waarom de goden zo slecht gezind zijn en hoe wij hen genadig kunnen stemmen. En indien niet, dan meen ik dat het verkieslijker is te vluchten en het land van de Trojanen te verlaten dan hier te blijven.
Die dingen sprak Achilles. En zij ontboden Calchas, die de oorzaak van de rampspoed bekendmaakte zeggende:
O Achilles, Apollo zond die ziekte wegens de dochter van Chruses, die Agamemnon als slavin heeft maar die hij niet wilde loslaten aan haar vader.
Toen beval Agamemnon, nadat hij wist dat het noodzakelijk was Chruses los te laten, onwillig de bewakers haar weg te leiden naar haar vader. Maar hij dwong Achilles i.p.v. Chruses Bruses naar hemzelf te zenden. Daardoor werd Achilles zeer vijandig t.o.v. Agamemnon, Achilles die vertoornd wordende wegging naar de schepen en niet meer deelnam aan de strijd tegen de Trojanen.