Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Studium > Boek 2

Caput 7: De geschiedenis van Helena en het Trojaanse paard.

Quintus: << Nooit heb ik iemand gehoord over de Trojanen en ook Valeria heeft er niet over gehoord. >> Grootvader: << Wat ? Hebben jullie tot nu toe niets over de stad Troje gehoord ?
Ik kan het met moeite geloven. Heeft nooit iemand jullie over de geschiedenis van Helena en het Trojaanse paard verteld, nooit over de schitterende daden van Paris, Ulysse en Aeneas ?
Dit lijkt mij zeer buitengewoon. Quintus: << Ongetwijfeld is het niet in het minste buitengewoon.
Al dit hebben wij nog niet gehoord, omdat gij, beste grootvader, ons dit nog niet verteld hebt. Vertel dus, alstublieft. >> Grootvader: << De meeste dichters hebben het in de gedichten verteld. De koningen van de Grieken hebben de stad Troje gedurende tien jaar belegerd en tenslotte grondig vernietigd. Het past nochtans dat de leraar jullie dit onderwijzen. Hij heeft het toch wel onderwezen ? >> Quintus: << Ik heb reeds gezegd, grootvader, dat niemand ons dat heeft geleerd. >> Grootvader: << Helena, de echtgenote van Menelaus en veruit de mooiste vrouw van Griekenland is de oorzaak voor deze beroemde oorlog geweest. Paris namelijk, één van de zonen van Priamus, de koning van de Trojanen, heeft haar bemind. Op een zekere dag, toen Menelaus afwezig scheen te zijn, heeft Paris, die de terugkeer van Menelaus niet verwachte, Helena met een grote hoeveelheid rijkdommen uit zijn huis weggevoerd en met een snelle boot naar Troje meegevoerd.Alle koningen van Griekenland, die kwaad waren door de misdaad, hebben de Trojanen willen straffen.Bijgevolg hebben zij een oorlog voorbereid: uit alle delen van Griekenland hebben zij wapens, schepen, opgeroepen soldaten, een reusachtige vloot uitgerust. Daarna zijn ze naar Azië overgevaren. >> Quintus: << Dat geloof ik van jou niet, grootvader ! Hebben deze Grieken, wegens een vrouw, volstrekt niet zeker van haar trouw, met de Trojanen oorlog gevoerd ? Ik denk dat dit niet mogelijk is- zoveel versta ik-, tenzij de bevelhebbers van de Grieken, elk afzonderlijk zelf, deze Helena hebben bemind. Dit is duidelijker dan het licht. >> Grootvader: << Waarbij een jongen van twaalf jaar wijzer schijnt te zijn, dan de zeer grote Homerus zelf, die over dat alles op de meest wijze manier heeft geschreven. Ik zwijg reeds. >>Valeria: << Liever niet, grootvader, naar onze zeer geleerde Quintus luisteren. Ik verzoek je, zeer lieve grootvader, vertel aan mij alleen ! Gij hebt gezegd dat de Grieken naar Troje gevaren zijn. Wat dan ? Grootvader (na lange stilte): bene... De Grieken hebben dus Troje, dat zij met grote kracht gedurende tien jaar belegerden, niet kunnen bemachtigen. Vele en altans zeer sterke, hebben hun leven gelaten voor de goden van de onderwereld...Dikwijls hebben zij, die wanhopig waren voor de overwinning, naar huis terug willen keren. Tenslotte heeft Ulysse bevolen dat een paard van grote hoogte zou worden gebouwd., en hij heeft zich met zeer sterke soldaten erin verborgen. De overigen hebben het paard voor de deuren van Troje geplaatst, daarna zijn zij, de kampen verlatend, in volle zee gevaren. De Trojanen, denkend dat de Grieken eindelijk weggegaan zijn, trekken het paard in de stad en hebben het als geschenk aan de goden willen geven. Een zekere oude man, wiens naam Laocoon was, heefd hun gewaarschuwd: << Wantrouw de geschenken van de Grieken, vrienden ! Wat dit ook is, ik vrees de Grieken en de gegeven geschenken. >> Het volk echter, vol vreugde, heeft niet naar de voorzichtige woorden van de oude man geluisterd. Bijgevolg hebben zij het paard met grote ijver binnen de stadsmuren getrokken. Nadat de Grieken in het midden van de nacht, in grote stilte, terug naar de stad zijn gekeerd, is Ulysse met de zijnen uit het paard gekomen en hij heeft de deuren van de stad voor zijn bondgenoten geopend. Zij hebben de slapende of wegvluchtende Trojanen op wrede wijze gedood en alles met vuur en zwaard vernietigd. Quintus (met zachte stem): Vah ! Ik weet nu zeker dat niet alleen die Grieken, maar ook de Trojanen zeer dom zijn geweest. Waarom hebben zij het paard niet beter in het oog gehouden ? Grootvader (terwijl hij de woorden van Quintus niet hoort) : << Aeneas nochtans, één van de Trojaanse bevelhebbers is, samen met vader en zoon en enkele vrienden, uit de brandende stad kunnen vluchten. Nadat hij op alle zeeën en door alle landen gedurende vele jaren heeft gedwaald, is hij in Italië aangekomen. Daarna hebben zijn nakomelingen Rome gesticht. >>

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.084

Nieuw afgelopen maand: 14

Gewijzigd afgelopen maand: 18