Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lingua Latina > Boek 3

Hoofdstuk 36, tekstblok

In Athene was/stond een groot en ruim huis, maar berucht en gevaarlijk.
In de stilte van de nacht werden geluiden van ijzer en kreten gehoord
Spoedig verscheen met trage tred/stappen een spook,
een oude man met een afgrijselijk gezicht, die met zijn handen met kettingen zwaaide.
5 Daarom waren voor de mensen die dat huis bewoonden de nachten treurig en
angstaanjagend, want ieder vreesde voor zich,
en velen konden, toen de angst toenam, de slaap niet meer vatten,
en de zwaksten waren zeker van de dood.
Daarom werd het huis verlaten en geheel aan dat monster overgelaten.
10 Dan komt de filosoof Athenodorus naar Athene,
hij hoort over dat huis, vraagt en wordt over alles geÔnformeerd.
Om het spook met eigen ogen te zien,
blijft hij ís nachts in het voorste deel van het huis, terwijl hij schrijft en leest.
In het begin is er de stilte van de nacht, daarna klinkt er ijzer en bewegen er boeien.
15 Hij slaat zijn ogen niet op en legt zijn pen niet neer.
Daarna neemt het geluid/gerinkel van ijzer toe, het komt dichterbij,
en wordt reeds op de drempel, reeds over de drempel gehoord.
Eindelijk heft Athenodorus zijn hoofd op en ziet dezelfde oude man,
over wie hij kort tevoren gehoord had en wiens huiveringwekkende aanblik hij kende.
De oude man stond (daar) en wenkte met zijn vinger, gelijkend op een roepende.
20 Toch geeft hij/Athenodorus (hem) met zijn hand een teken dat hij even
moet wachten en gaat door met schrijven.
Deze rammelt met de kettingen boven het hoofd van de schrijvende.
Athenodorus ziet dat hij hetzelfde teken als daarvoor geeft,
staat op en gaat met hem naar buiten de tuin in.
Daar verlaat de oude man plotseling zijn metgezel.
25 Maar deze legt, als hij is verlaten, enige planten op dezelfde plek
waar de schim verdween.
De volgende dag gaat Athenodorus naar de magistraten en spoort hen aan,
dat ze bevelen die plaats te laten opgraven.
Het lijk van een man wordt gevonden / Men vindt het lijk van een man, die vele jaren
tevoren gedood/vermoord schijnt te zijn!
Allen vonden het waarschijnlijk dat dit het lijk van dezelfde oude man was, die aan
Athenodorus was verschenen,
en allen waren het er over eens dat, als het lijk volgens gebruik was begraven, het huis
vrij van schimmen zou zijn.
30 En zo geschiedde.
Maar de Atheners herinnerden zich nog lange tijd die heldhaftige filosoof Athenodorus.