Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Lego

Hoofdstuk 7: Caesar besluit naar Brittanie over te steken

Hoofdstuk 7
Tekst 1: Caesar besluit naar Brittannië over te steken

Toen een heel klein deel van de zomer over was, haastte Caesar zich toch naar Gallië te vertrekken, hoewel in deze gebieden, omdat geheel Gallië gericht naar het noorden is, de winters vroegtijdig zijn, omdat hij begreep dat in bijna alle Gallische oorlogen aan onze vijanden daarvandaan hulptroepen werden gezonden, toch meende hij dat het voor hem tot groot nut zou zijn als de tijd van het jaar om oorlog te voeren ontbrak,als hij slechts het eiland had bereikt de soort van mensen had bekeken, de plaatsen, haven toegangen had leren kennen, want bijna alle deze dingen waren onbekend,
want niemand ging zonder reden daarheen, behalve koopmannen, en niets bij hen zelf is bekend, behalve zeekust en die gebieden, die tegenover Gallië zijn dus kon hij vinden, nadat de kooplieden van alle kanten tot hem waren geroepen, noch de grootte van het eiland, noch welke en hoe grote volken er woonden, noch welke manier van oorlog voeren zij hadden of welke instellingen zij gebruikten, noch welke havens voor een menigte van grote schepen geschikt waren.

Voorbereidingen
Om deze dingen te vernemen, voordat hij deze gevaarlijke onderneming maakte, stuurde hij Gaius Volusenus met een oorlogsschip vooruit, omdat hij meende dat hij geschikt was. Hij droeg deze op , opdat hij, nadat alle zaken onderzocht waren als eerste tot hem terugkeerde. Zelf is hij met alle troepen naar de Moriri vertrokken omdat daarvandaan de kortste oversteek naar Brittanië was Hierheen. Hij beval deze schepen, van alle kanten uit naburige streken, en de vloot, die hij in de vorige zomer had laten bouwen voor de oorlog tegen Venetië, bijeen te komen.

De Britten zenden gezanten
Intussen omdat zijn plan bekend was en door de koopmannen naar de Britten was gebracht, kwamen gezanten, die moesten beloven de gijzelaars te geven en de hoogste macht van het romeinse volk te gehoorzamen, naar hem van verschillende stammen van dat eiland. Hij stuurde hen naar huis terug, welwillend zijn belofte gedaan hebbende en aangespoord hebbende, opdat zij in die stemming bleven, nadat zij waren gehoord, en waren met hen stuurde hij Commius, die hij zelf daar als koning aanstelde, nadat Attrebaten overwonnen waren, wiens moed en plan hij goedkeurde, en wie hij meende aan hem zelf trouw te zijn, en wiens gezag in deze gebieden veel waarde geacht werd.
Hij draagt hem op om naar zijn staten te gaan, die hij kon, en aan te sporen opdat hij zich. Onder bescherming van het Romeinse rijk stelde en te berichten dat hij snel daarheen zal komen.
Volusenus, nadat hij alle gebieden nauwkeurig had onderzocht, voor zover de gelegenheid gegeven kon worden aan hem, die niet van het schip durfde te gaan en zich toe te wagen onder de barbaren keerde de vijfde dag terug naar Caesar en de die hij had gezien, heeft hij verteld.

De Britten wachten Caesar op
Nadat deze zaken besloten waren, maakte hij bijna tijdens de derde nachtwake, nadat hij een geschikte wind om te varen had verkregen schepen los en beval hij ruiters naar een nabijgelegen, haven voort te gaan en aan boord te gaan van de schepen en hemzelf te volgen. Toen door dezen een beetje trager te werk gegaan was, zelf bereikte hij Brittanië en daar zag hij op alle heuvels bewapende troepen opgesteld. Natuurlijke gesteldheid van deze plek was zodanig en door steile hoogten van bergen werd de zee zo ingesloten, namelijk dat vanuit hogere plaatsen kan een spies op de kust gegooid kon worden. Menend dat deze plaats helemaal niet geschikt was om van boord te gaan, wachtte hij tot het negende uur voor anker, opdat intussen de overige schepen daarheen samen kwamen. Intussen toonde hij, aan de bijeengeroepen gezanten en officiers, wat hij van Volusenus had vernomen en wat hij wilde dat er gebeurde, en waarschuwde dat zoals de regels van de krijgskunst en vooral zoals de oorlog ter zee eisten, omdat deze een snelle en wendbare beweging met zich meebrachten op zijn wenk en op het juiste moment alle zaken door hen werden geregeld.
Hij legde de schepen vast met anker bij de open en platte kust nadat dezen waren weggezonden, hij een gunstige wind en getij verkregen had, op een moment nadat het teken gegeven was en ankers gelicht waren, toen rond zeven mijl vanaf de plaats voortgegaan was.

Problemen voor de Romeinen
Maar de Barbaren, nadat het plan van de romeinen bekend geworden was, verhinderden de onzen van boord van de schepen te gaan, en achtervolgd door overige troepen (en omdat) door de soldaten echter onbekend met het terrein, gehinderd wat betreft hun handen, neergedrukt door de grote en zware last van de wapens, moest tegelijk van de schepen gesprongen worden en in de golven staande gehouden worden en met de vijand gevochten worden, terwijl zij of vanuit het droge of in een beetje water vooruitgegaan waren, terwijl al hun ledematen vrij waren, terwijl de plaatsen zeer bekend waren, moedig speren wierpen en hun paarden die daarvan gewend waren, aanspoorden. De onzen , om zaken hevig verschrikt en geheel en al onervaren met deze manier van gevecht , gebruikten niet dezelfde energie en ijver die zij gewend waren te gebruiken in de infanterie gevechten.

Caesar neemt maatregelen
Zodra Caesar dit bemerkte, beval hij dat lange schepen, waarvan en de verschijning van de barbaren nogal ongewoon was en de beweeglijkheid voor het gebruik vrijer, een beetje werden verwijderd vanaf de vrachtschepen en dat ze daar door roeiriemen voortgedreven werden en dat ze vastgelegd bij de open zijde van de vijanden en dat de vijanden daarvandaan op de vlucht werden gedreven. Deze zaak was tot groot nut voor de onzen, want de barbaren bleven hevig bewogen staan en door de norm van de schepen en door de beweging van de roeirimen en door de ongewone soort van katapulten, en zij trokken zich slechts een beetje terug.

Moedig optreden van een adelaardrager
Maar terwijl onze soldaten aarzelden vooral wegens de diepte van de zee, zei hij, die de adelaar van het tiende legioen droeg, nadat hij de goden had bezworen, opdat deze zaak voor het legioen gelukkig afloopt, spring naar beneden medesoldaten als jullie niet de adelaar aan jullie vijanden willen prijsgeven, ik zal in elk geval mijn plicht voor de staat hebben gedaan en de opperbevelhebber, Nadat hij dit met luide stem had gezegd, wierp hij zich uit het schip en begon de adelaar naar de vijanden te dragen. Toen sprongen de onzen, nadat ze elkaar hadden aangespoord , opdat zo’n grote schurk niet werd toegelaten, allen uit het schip naar beneden. Nadat zij vanuit de dichtstbijzijnde schepen hen gezien hadden, naderden zij eveneens de vijanden, nadat zij hen gevolgd hadden. Die door die zaken gebruikten de onzen niet dezelfde energie en enthousiasme als zij gewend waren in voetgevechten te gebruiken, hevig geschrokken en geheel en al onervaren in dit soort gevechten

De Britten geven zich over
Eer werd door beide partijen fel gestreden. Omdat de onzen echt noch hun posities konden behouden noch stevig vaste voet krijgen noch hun veldtekens volgen en de een uit dit, de ander uit dat schip zich aansloot bij het eerste het beste veldteken dat hij ook maar tegengekomen was, werden zij in zeer grote verwarring gebracht. De vijanden echter vielen, terwijl alle ondiepten hun bekend waren, zodra zij vanaf de kust enken stuk voor stuk uit het schip hadden zien gaan, hen na hun paarden aangespoord te hebben de benarde soldaten aan, meerderen gingen staan omsingelden weinigen, anderen wierpen vanaf de open zijde projectielen naar allen. Toen Caesar dit bemerkt had, beval hij dat de sloepen van de oorlogsschepen en eveneens de verkenningsschepen met soldaten gevuld werden en hij zond steun naar hen die in moeilijkheden verkerend had gezien. De onzen deden, zodra ze op het droge waren gaan staan, nadat al de hunnen waren gevolgd, een aanval op de vijanden en dreven hen op de vlucht maar ze konden het niet verder achtervolgen, omdat de Ruiters die koers niet hadden kunnen houden en het eiland niet bereikten. Ontbrak voor Caesar als enige aan zijn vroegere geluk

Statistieken

Vertalingen op de site: 7.098

Nieuw afgelopen maand: 8

Gewijzigd afgelopen maand: 17