Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Kosmos > Oude druk

Hoofdstuk 9, tekst D: De volksvergadering komt in opstand

Daarna vonden de Apatouria plaats, waarop de vaders en de verwanten 9 samenzijn met elkaar. Theramenes en de zijnen bewerkten op dat feest veel mensen, met zwarte mantels en kaal-geschoren (letterlijk: met het haar kort afgeschoren), om naar de volksvergadering te komen, uiteraard zeggend dat 12 zij verwanten waren van de doden, en zij haalden Kallixenos over in de Raad de veldheren aan te klagen. Euryptolemos, de zoon van Peisianax, en enkele anderen beschuldigden 15 Kallixenos, bewerend dat hij een onwettig voorstel gedaan had. Sommigen van
het volk prezen dat, maar de menigte schreeuwde dat het verschrikkelijk was, 18 als iemand het volk niet zou toestaan te doen wat het wilde. En toen bovendien (letterlijk: daarbij) Lykiskos gezegd had dat ook zij met dezelfde stem beoordeeld moesten worden als ook de veldheren, als zij niet 21 afzagen van de aanklacht, uitte de menigte opnieuw goedkeuring, en zij werden gedwongen af te zien van de aanklachten. Toen enkele prytanen zeiden dat zij het niet in stemming zouden brengen in 24 strijd met de wet, beklom Kallixeinos opnieuw het podium en beschuldigde hen van dezelfde dingen, en zij (de massa) schreeuwden dat zij hen die weigerden moesten dagvaarden. 27 De prytanen werden bang en stemden er allemaal mee in het in stemming te zullen brengen, behalve Sokrates, de zoon van Sophroniskos; deze zei dat alleen maar alles in overeenstemming met de wet zou doen.