Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 10, tekst 1B: De aantrekkingskracht van Catilina (14)

1 In een zo grote en zo verdorven maatschappij had Catilina, wat heel gemakkelijk te doen was, troepen misdadigers en boeven om zich heen als trawanten. Want een ieder die door dobbelspel, slemperij of seksuele uitspatting de bezittingen van zijn vader verkwist had en wie grote schulden gemaakt had om daarmee wandaad of misdaad af te kopen, bovendien van alle kanten allen die als moordenaars of heiligschenners door vonnissen waren veroordeeld of 5 voor hun daden een vonnis vreesden, daarbij nog mensen die door daad en woord gevoed werden door meineed of bloed van burgers*, kortom allen, die door wandaad, nijpend gebrek of slecht geweten werden gekweld* - die mensen waren de naaste omgeving en kameraden van Catilina.
Zelfs als iemand, (zelf) vrij van schuld, in (de armen van) zijn vriendschap gevallen was, werd hij door de dagelijkse omgang en verlokkingen gemakkelijk totaal gelijk aan de overigen gemaakt.
Maar vooral zocht hij vriendschappen met jongelui: hun nog ontvankelijke en onzekere wezens werden met listen niet moeilijk te pakken genomen. Want al naar gelang van iemand 10 het enthousiasme als gevolg van zijn leeftijd hoog oplaaide, verschafte hij sommigen hoeren, voor anderen kocht hij honden en paarden, tenslotte spaarde hij kosten noch zijn eigen eerbaarheid, mits/als hij hen maar afhankelijk van en trouw aan zichzelf maakte. Ik weet, dat er sommige mensen zijn geweest, die al meenden, dat de jeugd, die het huis van Catilina vaak bezocht, zijn goede naam te weinig in ere hield! Maar meer als gevolg van andere aanwijzingen, dan dat dit voor iemand bewezen zou zijn, bestond dit gerucht.