Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 2 nieuwe druk

Hoofdstuk 20, tekst A: De teerling is gegooid!

1 Caesar, terwijl hij als overwinnaar uit Gallië terugkeerde, eiste een tweede consulaat op.
2 Maar hij werd door de consul en de senatoren bevolen zonder makkers bij de stad terug te
3 keren. Zo zei hij boos in een vergadering van soldaten, terwijl hij alle onrecht van de vijand
4 besprak: “Jullie hebben, terwijl jullie aan mij gehoorzaamden zeer vele gunstige gevechten
5 gedaan en alle Galliërs en Germanen onderworpen.
6 Nu streef ik door deze woorden als enige: verdedig mijn eer en waardigheid tegen de vijand.”
7 De soldaten zeiden meteen luid schreeuwend dat ze gereed waren hun opperbevelhebber
8 tegen het onrecht te beschermen. Daarna stuurde Caesar in het geheim cohorten vooruit,
9 opdat er geen achterdocht werd opgewekt, terwijl hij ook een plan verborg, was hij aanwezig
10 bij een openbaar schouwspel.
11 Na zonsondergang werden muildieren uit een naaste bakkerij verbonden aan een wagen en
12 begon Caesar met enkele vrienden in het geheim aan een reis.
13 Toen hij verdwaald was nadat hij het licht doofde , vond hij lang zwervend eindelijk een gids
14 en hij kwam aan bij de cohorten. Deze waren bij de rivier de Rubicon,
15 die het einde van die provincie was. Terwijl hij even bleef staan en de zaak overdacht, zei hij
16 aan de vrienden: “Ook nu kunnen wij terugkeren; als wij dit bruggetje versteken wacht ons
17 oorlog.”
18 Aan Caesar is, terwijl hij aarzelde tussen oorlog en vrede, een dergelijk voorteken
19 verschenen. Een zekere verschijning met uitzonderlijke grootte en schoonheid, verscheen
20 plotseling, terwijl ze dichtbij zat, blazend op een fluit. Bij het gezang renden zeer vele
21 soldaten uit hun wachtposten bijeen, onder hen ware ook trompetters.
22 De verschijning sprong naar de rivier, een trompet van een soldaat rovend en een signaal
23 Blazend haastte ze zich naar de andere oever. Toen zei Caesar: “Laten wij gaan, waar de god
24 toonde en de vijand onrecht sprak.
25 De teerling is geworpen!”