Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Fortuna > Boek 3

Hoofdstuk 2, tekst 1B: De geboorte van Jezus (Lucas 2.1-21)

1 Het gebeurde in die dagen, er ging een bevel uit van keizer Augustus, (op)dat de hele wereld werd ingeschreven. Deze inschrijving is voor het eerst gebeurd toen Quirinus stadhouder van Syrië was. En allen gingen om zich een voor een te laten inschrijven in zijn stad. Echter ook Josef begaf zich van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, de stad van David, die Betlehem wordt genoemd, 5 omdat hij uit het huis en de familie van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn zwangere vrouw die met hem was verloofd. Het gebeurde echter, toen zij daar waren: de dagen zijn vervuld om te baren. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wikkelde hem in doeken, en legde hem in een krib omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in dezelfde streek die wakker waren en gedurende de nacht waakten over hun kudde. En 10 kijk, een engel van de Heer, stond naast hen en de glorie van God straalde om hem en zij vreesden met grote vrees. En die engel zei: ‘Wilt niet vrezen/vrees niet. Want kijk, ik verkondig jullie grote vreugde, die voor het hele volk zal zijn, omdat voor jullie vandaag een Redder is geboren, die Christus de Heer is, in de stad van David. En dit is jullie teken: jullie zullen een baby vinden, gewikkeld in doeken, en geplaatst in een krib.’ En plotseling is met de engel een menigte van een hemels leger gemaakt/gekomen van hen die God prezen en zeiden: ‘Moge er roem zijn 15 voor God in de hoogste hemel en op aarde vrede voor de mensen van goede wil.’ En het gebeurde dat, toen de engelen van hen weg waren gegaan naar de hemel, de herders tot elkaar zeiden: ‘Laten we naar Betlehem gaan, en laten we het woord zien dat gebeurd is, dat de Heer ons toonde.’ En ze gingen haastig, en vonden Maria en Josef en het kind geplaatst in een krib. Toen ze dit echter zagen, maakten ze het woord bekend dat hen over deze jongen gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich 20 ook over datgene wat gezegd was door de herders aan hen. Maria echter bewaarde al deze woorden, (ze) overleggend in haar hart. En de herders zijn teruggekeerd, God erend en prijzend, bij alles wat zij hadden gehoord en gezien, zoals tegen hen was gezegd. En nadat acht dagen waren voltooid zodat de jongen werd besneden, is zijn naam Jezus genoemd, welke (naam) 25 werd genoemd door de engel voordat hij in de buik werd ontvangen.