Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Via Nova > Boek 2 (Oude Druk)

Hoofdstuk 34, tekst 2: De Romeinse vijand van de Romeinen

Terwijl de drie Claudii op de heuvel zaten te praten, werd het licht van de zon nog niet verlminder)d/minder, minder hoewel het winter was. En vader, zich in de prettige warmte van de zon koesterend, vroeg weer naar/over de samenzwering van Catilina. De jongens antwoordden dat Philippus hen nog niet over haar (coniuratione) had verteld en dat zij graag wilden horen wat hij gedaan had. Vader (zei) : In die eeuw, waarin Pompeius, Cicero en de goddelijke lulius een bloeiperiode beleefden, waren ook de partijen krachtig/van invloed. Nu eens waren de optimaten sterker, dan weer de populares. Onder hen was L.Sergius Catilina, geboren uit een adellijk geslacht, die vanaf zijn jeugd behagen schepte in moorden en tweedracht. Deze, steunend op het volk, wilde zich van het staatsbestuur meester maken. Driemaal dong hij naar het consulaat, driemaal werd hij niet gekozen. Toen besloot hij, tijdens het consulaat van Cicero, zich met geweld van de heer schappij meester te maken. Een grote bende van gemene jongemannen had hij om zich heen. Deels waren zij door rechtbanken veroordeeld, deels vreesden zij de vonnissen wegens hun misdaden. Sommigen vertoefden in Rome, anderen in Italiƫ. Catilina leerde zijn jeugd/zijn weerbare manschappen wandaden/slechte praktijken. Tenslotte hebben zij een samenzwering gesmeed om consul Cicero te vermoorden en de republiek te gronde te richten. Met wat een lef hebben ze de consul durven vermoorden!, riep Lucius uit. Dat is zo, maar de list werd aan Cicero aangekondigd/men kondigde de list voor Cicero aanl die het plan tot de moord verijdelde. Door dit feit riep hij de senaat bijeen en begon die heldere/bekende redevoering met deze woorden: Hoe lang eigenlijk nog maak jij, Catilina, misbruik van ons geduld7 Hij zei dat hij alle besluiten van Catilina had ontdekt maar dat hij niet begreep waarom Catilina nog steeds in Rome verbleef. Omdat hij zich toelegde op de ondergang van de republiek, diende hij zo snel mogelijk Rome te verlaten. En dat zijn gezicht bij de rovers en het uitschot van Italiƫ geliefder- zou zijn dan bij de goede burgers van Rome. En is Catiiina vertrokken?, vroeg Marcus. Nadat de redevoering was gehouden, heeft Catilina, M.Tullius een verwijt/scheld woorden toegeworpen. Toen noemden alle senatoren hem hun vijand en landverrader en hij maakte zich woedend uit de voeten. Een weinig later heeft Cicero drie andere redevoeringen gehouden tegen Catilina (in = tegen!). Nadat de handlangers van Catilina in Rome gevangen genomen waren, overlegden de senatoren, of zij aan hen de doodstraf al dan niet moesten voltrekken. Sommigen zeiden, dat zij vijanden van het Romeinse volk en daarom geen burgers meer waren, anderen dat zij burgers waren en het daarom niet was toegestaan dat ze gedood werden. Nadat vele lwoorden) gezegd waren, was/werd is tenslotte besloten volgens het voorstel van Cato, dat aan de volgelingen van Catilina de doodstraf voltrokken moest worden. Hoe stierf Catilina zelf7 Nadat hij een gevecht tegen het Romeinse leger bij Pistorium was begonnen, is hij overwonnen en gedood.