Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Pallas > Druk 1: boek 3

Hoofdstuk 8 Herodotos 4A: Kroisos op de brandstapel

De Perzen dus hebben Sardis in hun macht gekregen en Kroisos zelf levend gevangen genomen, nadat hij 14 jaar had geregeerd en 14 dagen belegerd was. En nadat hij een eind had gemaakt aan de grote heerschappij van hemzelf volgens het orakel. En de Perzen brachten hem, nadat zij hem gevangen hadden genomen, bij Kyros. Deze (liet) een grote brandstapel opstapelen en deed daarop Kroisos stijgen, in voetboeien geslagen, en ook twee maal zeven zonen van de Lydiers naast hem, van plan zijnde hetzij dus omdat als het beste van de goden wie dat dan ook was te wijden, hetzij ook omdat hij een gelofte wilde inlossen, hetzij ook dat, omdat hij vernomen had dat Kroisos godvruchtig was, hij hem om de volgende reden op de brandstapel deed stijgen, omdat hij wilde weten of een van de godheden hem zou redden van het levend verbrand worden. Dat hij dat dus deed. Maar dat bij Kroisos, staande op de brandstapel, opkwam, hoewel hij in zo'n groot ongeluk verkeerde, de uitspraak van Solon, namelijk dat die van hem Godswege gezegd was, het feit dat niemand van de levenden gelukkig is. En dat toen die uitspraak hem in gedachten gekomen was, hij een diepe zucht slaakte en na veel stilte luid jammerde en tot driemaal toe de naam "Solon" noemde.