Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com
Latijn en Grieks.com

Cicero

Brieven uit Ad Atticum IV,1 ( § 4-§5)

Inhoudelijke samenvatting 1-3

* bedanking aan Atticus voor diens rol bij de terugroeping
* wens om hem weer te zien en zijn vreugde met hem delen
* overzicht van wat hij terug heeft ( prestige en macht) en van wat hij kwijt is aan materile bezittingen


Vertaling 4-5:

4: ik meen wel dat jouw mensen jou alles al geschreven hebben of dat je alles al weet door boodschappen of het geroddeld, maar ik zal jou toch in het kort die zaken schrijven, waarvan ik denk dat je ze het liefst uit mijn eigen brieven wil vernemen. op 4 augustus ben ik uit Dyrrhachium vertrokken, op de dag zelf dat de wet over ons ter stemming werd voorgelegd. Ik kwam naar Brundisium op 5 augustus. Daar kwam mijn kleine Tullia mij verwelkomen, op haar eigenste verjaardag, doe toevallig samenvalt met de verjaardag van de kolonie Brundisium en met die van jouw buurvrouw, Salus. Deze zaak werd opgemerkt door een zeer grote menigte, inwoners van Brundisium, en werd bijgewoond met vreugdebetoon. Op 8 augustus, terwijl ik in Brundisium was, vernam ik uit een brief van mijn broer Quintus dat de volksvergadering de wet had goedgekeurd onder uitzonderlijke belangstelling van mensen van alle leeftijden en standen en onder een ongeloofelijke volkstoeloop uit heel Itali. daarop, vergezeld van de notabelen van Brundisiun, verliep mijn reis zo, dat van alle kanten gezanten met gelukwensen naar mij toekwamen.

5: ik bereikte de stad, zo, dat geen enkele mens van enige rang of stand, die mijn nomenclator kende, niet op mij toekwam, behalve mijn persoonlijke vijanden, die dit feit zelf, nl dat zij mijn vijanden waren, niet konden ontveinzen of ontkennen. toen ik bij de porta Capena kwam, zaten de trappen van de tempels vol van gewone mensen: ik werd er door een stormachtig applaus begroet. Een even grote menigte bejubelde mij tot aan het Capitolium en op het forum en op het kapitool stond zelf een gewedige menigte. 's Anderendaags, op 5 september, sprak ik in de senaat mijn dankwoord uit voor de senatoren.



Inhoudelijke samenvatting 6 - 8

6: door deze massale volkstoeloop ontstaat er graangebrek, iets waarvoor Clodius ( de man die aan de basis had gelegen van zijn verbanning) cicero verantwoordelijk stelt. Pompeius wordt belast met de voedselvoorziening op voorstel van Cicero. het volk scandeert de naam van Cicero

7: Pompeius krijgt allerlei volmachten. Cicero vermeldt dat de kwestie van zijn huis nog hangende is. ( bij zijn verbanning werd Cicero's huis vernield door Clodius. deze had een gedeelte van het terrein laten wijden om er een templum libertatis op te richten. de priesters moeten nu uitmaken of dit gedeelte van zijn vroeger bezit aan cicero kan worden terug gegeven. Cicero hield een oratio pro domo. Het huis werd hem inderdaad volledig terug gegeven en op staatskosten gerestaureerd)

8: Cicero omschrijft zijn situatie als zeer bevredigend op politiek gebied, als rampzalig echter op materieel gebied. hij maakt een toespeling op "huiselijke zorgen, die ik in een brief liever niet meedeel". dit is waarschijnlijk de 1ste toespeling op de beginnende verwijdering tussen hem en zijn vrouw Terentia, die de zus van Atticus was. hij eindigt met de vurige wens Atticus zo spoedig mogelijk terug te zien.

Statistieken

Vertalingen op de site: 6.642

Nieuw afgelopen maand: 3

Gewijzigd afgelopen maand: 42