Tekst 23
Categorie: Boek > Via Latina > Boek 2
TEKST 23
Mercurius werd door Jupiter bevolen / kreeg van J de opdracht Aeneas aan de wil van de
goden te herinneren; spoedig wendde hij zich als volgt tot de aanvoerder van de Trojanen:
3 ‘Denk aan je nieuwe vaderland, dat voor jou in Italia is bestemd,
denk aan het nieuwe volk, wiens bestemming het is over Italia en de hele aarde te heersen.
Verzamel je metgezellen bij de kust / aan het strand, maak je vloot klaar/gereed [en] vaar /
kies zee!’
6 Omdat Aeneas Dido niet wilde verlaten, werd hij in zijn hart in verwarring gebracht /
raakte hij danig in de war;
hij voorvoelde/voorzag haar verdriet en razernij / razende woede.
Toen greep hem het verlangen aan van een vlucht /
Toen wilde hij alleen nog maar vluchten / er alleen nog maar vandoor gaan.
9 Onmiddellijk verzamelde hij zijn makkers aan het strand en beval hen de vloot in gereedheid
te brengen / en gaf hun het bevel/opdracht de vloot zeilklaar te maken;
hij besloot Dido later over zijn vertrek in te lichten.
Maar de koningin voorvoelde zijn listen en wendde zich tot Aeneas met harde woorden:
12 ‘Vlucht je voor mij, wreedaard?
Verwachtte je soms dat je zo’n groot onrecht kon verbergen en stiekem uit mijn land kon
vertrekken? / zo’n groot onrecht te kunnen verbergen en stiekem uit mijn land te
kunnen vertrekken?
Houd onze liefde jou niet tegen, noch de trouw die jij hebt gegeven/gezworen,
noch Dido die zal sterven?
15 Zie deze tranen en heb medelijden, verander je voornemen, smeek ik je.
Aeneas werd weliswaar door het verdriet van Dido hevig [aan]geraakt/ontroerd,
toch zweeg hij lang en vermeed haar ogen / ontweek haar blik.
18 Ten slotte (zei hij): ‘Bedwing je tranen, koningin, bedwing je toorn!
Je vergist je, als je gelooft dat je door mij bent bedrogen.
Nooit heb ik jou een huwelijk beloofd, ik wilde niets verbergen.
21 Hou op zowel mij als jezelf met je klachten pijn te doen.
Ik verlaat je niet uit eigen beweging; ik ben door de goden gedwongen te vertrekken.
Wat de goden mij hebben opgedragen, dat moet ik doen.’