Stam-aoristus / sigmatische aoristus
Categorie: Grammatica > Grieks
De aoristusstam wordt gevormd door de verbaalstam (bijv. lueiv lu-) + sigma.
Het is in bijna allle gevallen de korstste stam. Men heeft speciale gevallen (dentalen, labialen en guteralen) waar de sigma samen smelt bijv:
1 (labiaal pi, beta, phi) pempeiv wordt pemp + sigma = pempsi dus de aoriststam is pempsi (pi epsilon mu psi)
2 (guteraal gamma kappa khi) diwkeiv wordt diok + sigma = dioksi de aoriststam is dus dioksi (delta iota omega ksi)
3 (dentaal tau delta of theta) peitheiv wordt peith + sigma = peithsa de oarist stam is dus peithsa ( pi epsilon iota sigma)

Je kan dus stellen
labiaal + sigma = sigma wordt psi
guteraal+ sigma= sigma wordt ksi
dentaal + sigma = sigma verdwijnt delta tau of theta blijft over .